+45 26 28 67 88 info@radon.email

Betingelser

Valuta på siden

På Aktiv Radon er prisene satt til (NOK) valuta.

Betaling

Aktiv Radonanalyse kan motta betaling med Dankort, VISA-Dankort, VISA. Betaling vil først bli trukket fra din konto når varen blir sendt.
Aktiv Radonanalyse krypterer alle kortopplysninger met den såkalte SSL (Secure Socket Layer) protokollen. Det betyr at uvedkommende ikke kan avlese ditt kortnummer eller andre informasjoner under transaksjonen med PBS.

Reklamasjonsrett

Dersom aluminiumsfolien er skadet ved mottak av varen, skal man innen rimelig tid meddele dette til Aktiv Radonanalyse. Måleboksene er således ubrukelige og skal returneres til virksomhetens adresse. Nye målebokser vil bli tilsendt i stedet.

Obs: Det er følgende holdbarhetskrav til dosimetre:
Langtidsmåling: Bør benyttes samme fyringssesong som den er mottatt. Lengre tids oppbevaring skal skje i fryseren.

Korttidsmåling: Bør startes innenfor 4 uker etter at den ble mottatt.

Aktiv Radonanalyser yter 2 års reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven på produkter uten utløp av holdbarhetsdato, omfattende fabrikasjons- og materialefeil som konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamasjonsretten dekker ikke krav til kalibrering av produktet og oppdatering av systemer, samt feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte oppstått som følge av feilaktig betjening, dårlig vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep. I forbindelse med reklamasjonssaker dekker Aktiv Radonanalyse returomkostningene i rimelig omfang.

Reklamasjon og retur av varer

Ved feil, mangler eller eventuelt uteblevne leveranser ber vi om at henvendelsen rettes til:

Aktiv Radonanalyse
Egebjerg Bygade 241
DK-2750 Ballerup

Returpakken skal inneholde navn og adresse på avsender, samt begrunnet ønske om returnering.
Vareretur foregår også til denne adressen – NB: Vi mottar ikke varer sendt i oppkrav. Retur kan også skje ved å avlevere varen personlig hos oss. Det er ikke et krav, men ekspedisjonen vil gå hurtigere hvis tilstrekkelig informasjon følger med pakken – for eksempel kopi av ordrebekreftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto for refundering, kopi av eventuell tidligere korrespondanse mm.

Refundering

I tilfelle av avtalte rabatter, returnerte varer eller forskuddsbetalte varer som avbestilles før avsending, vil det foretas en hel eller delvis refundering av kjøpesummen. Refundering skjer normalt alltid ved bankoverføring og Aktiv Radonanalyse trenger derfor kontonummeret til din bankkonto. Disse opplysningene er personfølsomme og kan uten videre opplyses pr e-post eller annen tradisjonell korrespondanseform.

Angrerett

Det er 14 dagers returrett på varene, regnet fra den dagen de mottas. Dosimetrene kan dog kun returneres hvis aluminiumsfolien (emballasjen) ikke er brutt eller klippet opp. Hvis aluminiumsfolien er brutt av kunden, er målingen startet og boksene kan ikke returneres.

Hvis du angrer på et kjøp, skal du bare returnere varen i vesentlig samme stand og mengde som du mottok den. Når varen er mottatt i retur og godkjent, refunderes kjøpsprisen til din konto i løpet av få dager. Omkostningene til returnering skal du dekke selv.

Privat

Konfidensialitet og behandling avkundedata 12.1 Aktiv Radon Analyse skal ha rett til å lagre og behandle personlige eller kommersielle data mottatt fra kunden på enhver måte, uansett om slike data stammer direkte fra kunde eller fra en tredjepart og skal bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å holde slike data konfidensielle, i samsvar med gjeldende lov. 12.2 Aktiv Radon Analyse skal bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å holde alle analyseresultater og servicerapporter konfidensielle, i henhold til Aktiv Radon Analyse’ rettigheter fastsatt i punkt 7.2 og med rett til å bruke dem for å bevise krav på betaling for utførte tjenester. 12.3 Analyseresultater utarbeides og leveres utelukkende til bruk for kunden og kan ikke utleveres til en tredjepart for andre formål uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Aktiv Radon Analyse. I tillegg skal kunden bevare taushet om alle tjenester som tilbys av Aktiv Radon Analyse og tilhørende resultater, samt sammensetningen av produkter og programvare levert av Aktiv Radon Analyse. Analyseresultater skal ikke offentliggjøres eller utnyttes uten forhåndsgodkjenning fra Aktiv Radon Analyse. Selv om slikt skriftlig samtykke er gitt av Aktiv Radon Analyse, skal kunden (a) fortsatt være ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av utlevering av slike resultater til en tredjepart og eventuell tillit som en tredjepart har til slike resultater og (b) herved godta å holde Aktiv Radon Analyse Parter skadesløse mot ethvert ansvar som Aktiv Radon Analyse Parter kan pådra seg som følge av slike utleveringer eller slik tillit hos tredjepart