+45 26 28 67 88 info@radon.email

Radonmätningsdosor – 7-14 dagar

350,00 SEK inkl. moms

Volymrabatt:

2 st.  kr. 350,00 pr. st. inkl. alt
3 st.  kr. 300,00 pr. st inkl. alt
4 st.  kr. 275.00 pr. st inkl alt
5 st.  kr. 260.00 pr. st inkl alt
6 st.+  kr. 250.00 pr. st inkl alt

I priset ingår:
Spårfilm som beställts
Bruksanvisning
Frankerat returkuvert för att skicka in spårfilm
Analys och mätrapport från Swedac-ackrediterat mätlaboratorium ingår. Radonmätare skickas direkt från svenska laboratorium till dig.
Mätrapport som skickas direkt till dig

Bäst i test och godkänd av Swedac och Strålsäkerhetsmyndigheten 

Aktiv Radonanalys radonmätningsdosor har utsetts som bäst i test av det engelska Public Health. Det är bl.a, för att spårfilmen är mycket bredare än många andra produkter som finns på marknaden. Därmed får du ett mycket mer exakt mätresultat. Så observera hur bred spårfilmen är. Generellt är det så att om du ser en liten radonmätningsdosa kan du vara säker på att spårfilmen också är liten med mindre exakt resultat som följd. En mätdosa ska placeras ut per våningsplan för att mätningen ska bli godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten och Swedac. Det är vår radonmätare.

Radonmätningsdosorna kan användas i såväl villa som lägenhet.

Radonmätningsdosor med spårfilm är den bästa och säkraste metoden för att mäta radon precist. Norges Stålevern rekommenderar att mätningarna utförs i alla rum som används på marknivå med markkontakt.

Radon i hemmet
Radon kommer från underjorden och finns överallt i naturen, och även naturligt i hemmet. Om det förekommer i för höga koncentrationer kan det dock bli ett hälsoproblem. Läs här om hur radon kommer in i bostaden, hur du kan ta reda på om radonhalten är för hög och vad du kan göra åt det. Lär dig mer och få ett radonfritt hem.

Radon är en radioaktiv och cancerframkallande gas som kan byggas upp i hemmet och orsaka hälsoproblem. Omkring 300 personer får radonrelaterad lungcancer varje år. Den överlägset största andelen är rökare, men även icke-rökare riskerar att bli sjuka och dö av radon.

Mät din radonnivå
Det är ganska okomplicerat och inte särskilt dyrt att mäta radonhalten i ditt hem. Det finns dock ett par saker du bör vara medveten om – bl.a. vilken typ av mätare du använder, hur många mätare som ska användas och hur de bör placeras. Det rekommenderas att du mäter under 2–3 månader från 1 oktober till 1 maj.

Tre steg till en korrekt radonmätning
Beställ ett lämpligt antal radonmätare, minst två, från ett godkänt företag.

Placera mätarna i de rum du oftast vistas i under vinterperioden samt i källaren.

Skicka resultatet till mätföretaget efter 2–3 månader och vänta på resultatet.

Vilka andra metoder finns det för att mäta radon?
För att uppnå det mest tillförlitliga och exakta resultatet av din mätning rekommenderar vi att du mäter med en dosimeter.

Om du vill vara säker på att du använder en mätmetod som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar bör du göra en långtidsmätning med hjälp av dosimetrar.

Elektronisk radonmätare
Det finns dock även en del elektroniska mätare på marknaden, som kan vara lockande att använda eftersom de kan läsas av kontinuerligt och användas om och om igen, till skillnad från en dosimeter, som bara kan användas en gång. Dessa mätare avråds av Statens Institut for Strålebeskyttelse, då det kan vara svårt att fastställa årsmedelvärdet utifrån en elektronisk mätning, om man inte har fördjupade kunskaper om hur man använder och läser av mätaren korrekt.

Ett argument för att hålla sig borta från de elektroniska mätarna för att bestämma årsmedelvärden är bl.a. att man kan riskera att de inte är rätt kalibrerade och därmed visar ett felaktigt resultat. Ett annat argument är att man kan vara benägen att läsa av värden under mätningen, vilket både kan påverka ditt beteende när det gäller ventilation men även kan bidra till att man flyttar på enheten, vilket också kan påverka mätresultatet

Elektroniska mätare kan dock användas om de är kalibrerade, om man inte flyttar dem samt om man mäter i 2–3 månader. Observera att det aktuella resultatet som visas i displayen inte ska förväxlas med det årsmedelvärdet, vilket är det som är intressant att veta när det gäller ett eventuellt radonskydd.

Mätning med radonlarm
Ett radonlarm är också en elektronisk apparat som kan mäta radonhalten i inomhusluften. Till skillnad från dosimetrar och de elektroniska mätarna kan du inte göra en långtidsmätning med ett radonlarm. Däremot kan ett larm ge en varning med detsamma om radonhalten överstiger en viss nivå.

Återigen bör du vara medveten om att ett radonlarm endast mäter exakt om det är rätt kalibrerat, vilket kan vara svårt att se.

När är det bäst att mäta radon?
Radonmätningen är bäst att utföra under eldningssäsongen. Det vill säga under perioden oktober till april då temperaturskillnaden mellan luften utomhus och inomhus är som störst.

När temperaturen inomhus är högre än temperaturen utomhus skapas ett lägre lufttryck inne i bostaden jämfört med utomhus. Det lägre trycket gör att huset fungerar som en ”dammsugare”, som suger in jordluft som innehåller radon. Detta i kombination med att vinterperioden är den tid på året då man vädrar minst gör att radonhalten i bostäder är högst på vintern. Man beräknar därför årsmedelvärdet baserat på mätningar som görs under denna period.

Det kan mycket väl vara möjligt att beräkna årsmedelvärdet utifrån mätningar gjorda under sommarperioden, men dessa är mer osäkra.

För att få bästa resultat av mätningen bör den ske under 2–3 månader. Det beror på att mängden radon kan variera säsongsmässigt. Det bör också nämnas att som en tumregel är radonhalten högst på morgonen eftersom luftutbytet, och därmed utspädningen av luften inomhus med luften utomhus, vanligtvis är lägst nattetid.

Du kan beställa en snabbmätning under 1–2 veckor, men den är mindre lämplig för att bestämma årsmedelvärde och rekommenderas inte om du vill ha en rättvis bild av radonhalten i ditt hem.

Så påverkar radon i hemmet din hälsa
Radon i hemmet är ett problem för många. Läs mer om vad radon är och varför det är farligt.

Hur skadligt är radon?
Med en dosimeter är det möjligt att mäta hur mycket av gasen radon som finns i ditt hem.

Radon är en radioaktiv och cancerframkallande gas som finns i alla hem.

Den största källan till radon i bostäder är marken under bostaden. Temperaturskillnader mellan luften utomhus och inomhus samt påverkan av vind utifrån skapar ett lägre tryck inomhus. Luften från marken dras då in i bostaden genom sprickor och läckor i byggnadens konstruktioner mot marken.

Radongaser kan även härröra från byggmaterial som betong och tegel, men strålning från dessa källor kommer normalt inte att bidra nämnvärt till den totala mängden radon i bostaden.

Det säkraste sättet att mäta radon är att använda en dosimeter. Man placerar då ett visst antal dosimetrar i bostaden och mäter radonhalten under två till tre månader under eldningssäsongen.

Hur kan radon i hemmet vara hälsofarligt?
Enligt Folkhälsosmyndigheten är radon en bidragande orsak till att omkring 500 personer får radonrelaterad lungcancer varje år.

Radon kan vara hälsofarligt eftersom gaserna bryts ner till andra radioaktiva ämnen som kan sätta sig på partiklar som damm och rök. När du andas in dessa partiklar kommer de radioaktiva ämnena in i lungorna, där en del av dem kan stanna kvar och avge farlig strålning. Du kan inte lukta, smaka eller känna radon.

Vem bör vara särskilt uppmärksam på radon?
Både rökare och icke-rökare ökar risken för lungcancer med samma faktor när de utsätts för radon. Eftersom rökare redan har 25 gånger större risk att utveckla lungcancer än icke-rökare är det framför allt kombinationen rökning och radon som bidrar till största delen av de radonrelaterade lungcancerfallen.

Folkhälsomyndigheten konstaterar dock att de skadliga hälsokonsekvenserna av radonföroreningar är betydande även för icke-rökare. Det finns också belägg för att risken att utveckla lungcancer ökar om man utsätts för luft som innehåller radon under flera år. Vanligtvis tar det 10–40 år att utveckla radonrelaterad lungcancer.

Det finns ingen nedre gräns för när radon inte är skadligt. Man kan dock minimera risken att drabbas av radonrelaterad lungcancer genom att begränsa mängden radon man utsätts för.

Hur mycket radon är tillåtet i ditt hus eller din bostad?
Världshälsoorganisationen WHO har tidigare rekommenderat ett gränsvärde för radon i hemmet på100 Bq/m3. Samma standard har legat till grund för kravet i Bygningsreglementet (BR10 och BR15) att det i nybyggda bostäder och vid omfattande renoveringar av befintliga bostäder ska säkerställas att medelvärdet ligger under 100 Bq/m3. Det finns dock inga gränsvärden på radonhalten i äldre bostäder. Sedan 1998 finns dock i Bygningsreglementet en rekommendation om en radonhalt på högst 200 Bq/m3.

När ska man reagera på radon i hemmet?
Om mätningen visar under 100 Bq/m3: Ditt hem ligger under gränsvärdet. Tänk på att vädra då och då, men annars behöver du inte göra något.
Om mätningen visar 100–200 Bq/m3: Energistyrelsen rekommenderar att man gör mindre förbättringar som kan sänka nivån till under 100 Bq/m3 – till exempel att vädra mer, täta sprickor i bostadens grund och läckor vid röranslutningar.
Om mätningen visar över 200 Bq/m3: Överväg större åtgärder som en radonsug som leder ut gasen ur bostaden, eller ett ventilationssystem som hela tiden ersätter luften i bostaden.
Att vädra är det enklaste sättet att minska radonhalten i luften men det räcker inte att bara öppna ett fönster, eftersom koncentrationen av radon snabbt stiger igen när du stänger fönstren. Se till att det är kontinuerlig luftväxling i din bostad. Du kan valfritt komplettera din vanliga ventilation med friskluftsventiler, som just hjälper till att säkerställa kontinuerlig luftväxling.

Om du har ett ventilationssystem, se till att systemet är rätt inställt. För lite luftväxling kan bidra till en ökad radonhalt. Likaså kan för mycket luftväxling också bidra till att öka koncentrationen, eftersom du riskerar att skapa ett ännu lägre tryck inne i bostaden, vilket då bidrar till att radongaserna sugs upp från marken under din bostad.

När du använder köksfläkten eller fläkten i badrummet måste du se till att tillräckligt med frisk luft kommer in i bostaden genom öppna fönster eller ventiler så att inget undertryck skapas.

Täta bostaden så att radon inte kan komma in. Undersök strukturerna som gränsar till marken. Om det finns synliga sprickor bör de tätas.

Vid höga radonhalter kan det till exempel vara aktuellt med en radonsug. En radonsug suger upp radon under golvet och för det antingen genom rör upp över bostadens taknock, eller genom rör i grunden och ut i det fria.

Ökar braskaminer och mekanisk ventilation radonhalten?
När du eldar i din braskamin eller eldstad riskerar du att öka mängden radon i ditt hem.

Eld kräver som bekant syre och om braskaminen inte har tillräckligt med luft kan den suga upp radonhaltig luft från marken och in i din bostad, vilket kan orsaka en stor ökning av radonhalten. Vissa villaägare har till exempel upplevt att radonhalten i deras bostäder steg från 100 Bq/m3 till 300 Bq/m3 efter att ha installerat en braskamin.

Problemet med braskaminer uppstår ofta i äldre hus med krypgrund, där man till exempel bytt fönster. Här förhindras den naturliga ventilationen, vilket skapar ett undertryck, så elden söker syre på annat håll – till exempel underifrån. Då riskerar man att radon dras med upp i hemmet.

Den ökade radonhalten sker i hus som inte är utrustade med radonspärr – vanligtvis hus med krypgrund byggda före 1998, då radonskydd blev ett krav – och med braskaminer eller eldstäder av äldre datum. Ägare av nyare braskaminer och eldstäder installerade inom de senaste 10–15 åren kan känna sig lugnare eftersom dessa ofta är utrustade med ett speciellt rör som förser braskaminen med luft utifrån.

Mekanisk ventilation som fläktar och ventilation i badrummet kan också skapa undertryck vilket kan öka radonhalten i ditt hem.

Så mäter radon du i ditt hem
Kontakta ett företag som gör radonmätningar och få mätare skickade till dig som du själv ställer upp.
Placera mätarna i bostadens och låt dem stå i 2–3 månader under eldningssäsongen. Det ger den mest exakta mätningen.
Skicka tillbaka mätarna till företaget så får du en analys av bostadens radonhalt.

 

 

Beskrivning

7-14 dagars mätning

Denna mätning är endast vägledande, men kan ge ledtrådar till om höga halter av radon förekommer i inomhusluften.