+45 26 28 67 88 info@radon.email

Vad är Radon?

Vad är radon

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas. Det är ett grundämne med förkortningen RN är nummer 86 i det periodiska systemet. Radon är en av de så kallade ”ädelgaserna” som innebär att den inte reagerar med andra gaser. Radon har ingen färg och kan inte luktas. Den uppstår underjordiskt när det radioaktiva grundämnet radium bryts ned. Då kommer det upp till ytan. På ytan hänger radon nära jorden då den är tyngre än luft. Här bryts denlångsamt ner under flera dagar.

Vid nedbrytningen avger radon strålning som är skadligt för levande vävnad och ökar därmed risken för att utveckla cancer.

Varje hem innehåller en viss mängd radon, men för var tredje hem är koncentrationen av radon i luften så hög att det är hälsoskadligt.

Radon är också ganska lösligt i vatten och organiska lösningsmedel. Även om reaktion med andra ämnen är relativt sällsynt är det inte helt indifferent och bildar stabila molekyler med höggradigt elektronegativa material. Radon anses vara en ädelgas som förekommer i flera isotopa former. Bara två har hittats i betydande koncentrationer i den mänskliga miljön: radon-222 och radon-220. Det är radon-222 som lättast uppstår i miljön. Atmosfäriska utsläpp av radon-222 resulterar i bildandet av nedbrytningsprodukter som är radioisotoper av tungmetaller (polonium, bly, vismut) och snabbt fäster till andra luftburna material såsom damm och andra material som underlättar inandning.